Ordenances Fiscals

ORDENANCES FISCALS REGULADORES D'IMPOSTOS I TAXES

1. OF Impost de béns immobles

Enllaç

2. OF Impost de vehicles de tracció mecánica

Enllaç

3. OF Impost d'activitats econòmiques

         Enllaç

4. OF Impost de construccions, instal·lacions i obres

Enllaç

5. OF Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Enllaç

6. OF Taxa pel subministrament d'aigua

Enllaç

7. OF Taxa pel clavegueram

Enllaç

8. OF Taxa d'escombraries

Enllaç

9. OF Taxa per l'expedició de documents administratius

Enllaç

10. OF Taxa per serveis urbanístics

Enllaç

11. OF Taxa per la prestació del Servei de Llar d'Infants

Enllaç

12. OF Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal,   instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs

Enllaç

13. OF Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb paradetes, etc.

Enllaç

14. OF Taxa per llicència d'autotaxi i altres vehicles de lloguer al municipi de Puigpelat

Enllaç

15. OF Taxa d'ús del casal

Enllaç

16. OF Taxa per prestació de serveis en cementiris locals

Enllaç

17. OF Taxa pel subministrament d'aigua a la Urbanització de Ruanes de Puigpelat

Enllaç

19. OF Reguladora de la Taxa per la utilització privativa o aprofitament espcial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament

Enllaç
Subscriure a